Uczestnicy seminarium


Uczestnicy seminarium. Od lewej: Katarzyna Toborek, Bartosz Przysucha, Urszula Skwara, Adam Gregosiewicz, Adam Bobrowski, Katarzyna Morawska, Małgorzata Murat, Anna Kuczmaszewska, Iwona Malinowska, Zbigniew Łagodowski, Ernest Nieznaj.


Anna Betiuk-Pilarska, UMCS


Adam Bobrow­ski, PL


Adam Gre­go­sie­wicz, PL


Anna Kucz­ma­szew­ska, PL


Zbi­gniew Łago­dow­ski, PL


Iwona Mali­now­ska, PL


Kata­rzyna Moraw­ska, UMCS


Mał­go­rzata Murat, PL


Ernest Nie­znaj, PL


Piotr Olesz­czuk, UMCS


Alek­san­dra Pędrak, UMCS


Bar­tosz Przy­su­cha, PL


Urszula Skwara, UMCS


Kata­rzyna Tobo­rek, PL