Informacje

Semi­na­rium Kate­dralne odbywa się w każdy czwar­tek w godzi­nach 8.00 — 10.00 w sali semi­na­ryj­nej Kate­dry Mate­ma­tyki (DS. 2, I pię­tro, pok. 110).

W roku aka­de­mic­kim 2016/2017 refe­ru­jemy książkę „Wykłady z teo­rii pro­ce­sów sto­cha­stycz­nych” A. D. Wentzella.

Ponadto uczest­ni­czy­li­śmy w mię­dzy­na­ro­do­wym Semi­na­rium Inter­ne­to­wym „Inter­net Semi­nars on Evo­lu­tion Equ­ations”:

Rok aka­de­micki 2010/2011

Infinite-dimensional Linear Sys­tems Theory

Rok aka­de­micki 2009/2010

Gra­dient systems