Maciej Ziemba


doktor 
asystent z doktoratem 
 
 
 
www 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW ELEKTROTECHNIKI IV SEM (NIESTACJONARNE):

II kolo­kwium popraw­kowe z przed­miotu Mate­ma­tyka odbę­dzie się w pią­tek 22 wrze­śniagodz. 19.00sali 401.

Wyniki II kolo­kwium są tu.

Zali­cze­nie II kol popraw­ko­wego jest od 8 pkt.

 

 

 

Infor­ma­cja dla stu­den­tów INFORMATYKI, sem. II:

Wyniki II kol popraw­ko­wego są tutaj.

Wyniki I kol popraw­ko­wego są tutaj.

 

 

UWAGA: Wyniki I kol. popraw­ko­wego dla stu­den­tów nie­sta­cjo­nar­nych Elek­tro­tech­nika IV sem

maciek ziemba , 07.07.2017

 

Wyniki kolo­kwium popraw­ko­wego doucz­ko­wego tutaj.

Wyniki DOUCZKOWE dla stu­den­tów I roku Elek­tro­tech­niki są tutaj.

 

 

Infor­ma­cja dla stu­den­tów Informatyki:

Wyniki kolo­kwiów i wyniki koń­cowe są tutaj.

Ponie­waż oba egza­miny popraw­kowe odbędą się we wrze­śniu, pla­no­wane kolo­kwium popraw­kowe I z ćwi­czeń rów­nież odbę­dzie się na początku wrze­śnia, a nie w maju — jak zamierzaliśmy..

Obej­rze­nie prac moż­liwe jest w naj­bliż­szy czwar­tek w ter­mi­nie konsultacji…jak rów­nież na początku przy­szłego tygodnia…

maciek ziemba

 

 

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH:

Wyniki zali­cze­nia dla 3 seme­stru Elek­tro­tech­niki nie­sta­cjo­nar­nej są tutaj

Wyniki I poprawy dla stu­den­tów 3 seme­stru Elek­tro­tech­niki nie­sta­cjo­nar­nejtutaj.  Zali­cze­nie zdo­by­wają stu­denci, któ­rzy uzy­skali co naj­mniej 12 punktów.

Wyniki II poprawy są tutaj

Zali­cze­nie otrzy­mują stu­denci, któ­rzy uzy­skali co naj­mniej 12 pkt. Wpis będzie można otrzy­mać np. na I zjeź­dzie w seme­strze let­nim, tj. w pią­tek 24 lutego.

WYNIKI III KOL. POPRAWKOWEGO:

Stu­denci, któ­rzy zali­czyli to: p. Grze­gorz Sza­last, p. Artur Węgo­row­ski.

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ELEKTROTECHNIKI III SEMESTRDZIENNE

Wyniki zali­cze­nia dla grup 3.1 — 3.6 są tutaj.

Wyniki zali­cze­nia I kolo­kwium popraw­ko­wegotutaj

Wyniki II kol popraw­ko­wegotutaj.

P. Agata Kolek: 17 pkt. na 30 możliwych.

P. Piotr Siwiec: 7 pkt. na 30 możliwych.

Wyniki III poprawy są tutaj. Zali­cze­nie od 12 pkt.

 

 

INFORMACJA DLA GRUPY POŚCIGOWEJ

Wyniki zali­cze­nia dla grupy pości­go­wej są tutaj.

Wyniki I poprawy są tutaj.

Wyniki II poprawy są tutaj.

Wyniki III poprawy są tutaj. Zali­cze­nie od 12 pkt.