Barbara Świtoniak


doktor 
starszy wykładowca 
(81) 53 84 122 
funkcje analityczne 
 
www 

Mate­riały do zajęć:

Semestr zimowy rok aka­de­micki 2015/2016.

SYLABUSY DLA STUDENTÓW MECHATRONIKI — stu­dia stacjonarne:

Mate­ma­tyka I dla MEIST 1

Kry­te­ria oceny i skala ocen — Mate­ma­tyka I dla MEIST2

Funk­cje Ele­men­tarne dla MEIST1

Kry­te­ria oceny i skala ocen — Funk­cje Ele­men­tarne dla MEIST1

SYLABUSY DLA STUDENTÓW MECHATRONIKI — stu­dia niestacjonarne:

Mate­ma­tyka I dla MEINS1

Kry­te­ria oceny i skala ocen — Mate­ma­tyka I dla MEINS1

Funk­cje Ele­men­tarne  dla MEINS1

Kry­te­ria oceny i skala ocen — Funk­cje Ele­men­tarna I dla MEINS1

 

 

Semestr letni  rok aka­de­micki 2015/2016

SYLABUSY DLA STUDENTÓW MECHATRONIKI — stu­dia stacjonarne:

Rachu­nek praw­do­po­do­bień­stwa i sta­ty­styka dlaMEIST2

Kry­te­ria oceny i skala ocen — Rachu­nek praw­do­po­do­bień­stwa i sta­ty­styka  dla MEIST2

Mate­ma­tyka II dla MEIST2

Kry­te­ria oceny i skala ocen — Mate­ma­tyka II  dla MEIST2

SYLABUSY DLA STUDENTÓW MECHATRONIKI — stu­dia niestacjonarne:

Mate­ma­tyka II dla MENST2

Kry­te­ria oceny i skala ocen — Mate­ma­tyka II  dla MEINS2

Rachu­nek praw­do­po­do­bień­stwa i sta­ty­styka dlaMEINS2

Kry­te­ria oceny i skala ocen — Rachu­nek praw­do­po­do­bień­stwa i sta­ty­styka  dla MEINS2