Pracownicy


Skład oso­bowy


Adam Bobrow­ski
pro­fe­sor dok­tor habi­li­to­wany, kie­row­nik katedry


Adam Gre­go­sie­wicz
magi­ster, asystent


Bar­bara Kowal
dok­tor, star­szy wykładowca


Mał­go­rzata Kuba­liń­ska
doktor


Zbi­gniew Łago­dow­ski
dok­tor, adiunkt


Iwona Mali­now­ska
dok­tor, adiunkt


Mał­go­rzata Murat
dok­tor, adiunkt


Ernest Nie­znaj
dok­tor, adiunkt


Kata­rzyna Ste­liga
doktor


Łukasz Stę­pień
doktor


Bar­bara Świ­to­niak
dok­tor, star­szy wykładowca


Kata­rzyna Tobo­rek
magi­ster, asystent


Jacek Wośko
doktor


Maciej Ziemba
dok­tor, adiunkt


Mag­da­lena Karcz­mar­czuk
magi­ster, prac. techniczny