Historia Katedry Matematyki

Pra­cow­nia Mate­ma­tyczna, Zakład Mate­ma­tyki a następ­nie Kate­dra Mate­ma­tyki ist­niały w Poli­tech­nice od chwili jej powsta­nia jako jedna jed­nostka orga­ni­za­cyjna obsłu­gu­jąca wszyst­kie wydziały i kie­runki stu­diów. W latach 1985–1991 Kate­drą Mate­ma­tyki, w któ­rej pra­co­wali wszy­scy mate­ma­tycy zatrud­nieni w Poli­tech­nice, kie­ro­wał Jan Kisyń­ski, pro­fe­sor zwy­czajny nauk mate­ma­tycz­nych, czło­nek Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Wykłady pro­fe­sora J. Kisyń­skiego wygło­szone w Inter­na­tio­nal Cen­ter for The­ore­ti­cal Phy­sics w Trie­ście w 1974 r. pt. „Semi­gro­ups of Ope­ra­tors and Some of Their Appli­ca­tions” zostały opu­bli­ko­wane w Inter­na­tio­nal Ato­mic Energy Agency, Vienna 1976, vol. III. Prof. J. Kisyń­ski jest człon­kiem komi­te­tów redak­cyj­nych cza­so­pism: Stu­dia Mathe­ma­tica, Com­men­ta­tio­nes Mathe­ma­tica, był wie­lo­krot­nie nagra­dzany pre­sti­żo­wymi nagro­dami. Od 2003 roku pia­sto­wał funk­cję Prze­wod­ni­czą­cego Komi­tetu Mate­ma­tyki w Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

W latach 1991–1994 zostały utwo­rzone cztery mate­ma­tyczne kate­dry na wszyst­kich wydzia­łach Uczelni. Kate­drą Mate­ma­tyki Wydziału Elek­trycz­nego kie­ro­wał do paź­dzier­nika 2003 roku prof. J. Kisyń­ski, kiedy to obo­wią­zek ten prze­jął dr hab. Adam Bobrowski.