Badania naukowe

Nasze zain­te­re­so­wa­nia naukowe kon­cen­trują się głów­nie wokół rachunku praw­do­po­do­bień­stwa, sta­ty­styki, pro­ce­sów sto­cha­stycz­nych i ich zasto­so­wań. Zaj­mu­jemy się twier­dze­niami gra­nicz­nymi, sto­cha­stycz­nymi rów­na­niami róż­nicz­ko­wymi i teo­rią ope­ra­to­rów. Badamy mię­dzy innymi modele pro­ba­bi­li­styczne pocho­dzące z gene­tyki i fizyki.

Wyżej wymie­nio­nej pro­ble­ma­tyce poświę­cone jest semi­na­rium naukowe, które odbywa się w kate­drze raz w tygodniu.

Jed­nym z naj­więk­szych osią­gnięć ostat­nich lat jest wyróż­nie­nie naukowe Ser­tum Scien­ti­fi­cum Lubli­niense 2005, jakie uzy­skał prof. dr hab. Adam Bobrow­ski, za książkę pt. „Func­tio­nal Ana­ly­sis for Pro­ba­bi­lity and Sto­cha­stic Pro­ces­ses” wydaną przez Cam­bridge Uni­ver­sity Press.

Kate­dra Mate­ma­tyki w 2008 roku była wraz z Insty­tu­tem Mate­ma­tycz­nym Pol­skiej Aka­de­mii Nauk współ­or­ga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji Semi­gro­ups of Linear Ope­ra­tors: The­ory and Appli­ca­tions.