Wykład prof. Jerome Goldsteina

W dniu14 paź­dzier­nika 2013 na Wydziale Elek­tro­tech­niki i Infor­ma­tyki Pro­fe­sor Gold­stein wygło­sił wykład otwarty pt.

„Energy asymp­to­tics for stron­gly dam­ped wave equations”