Dyskusje naukowe

W dniach 11–14 paź­dzier­nika 2013 na zapro­sze­nie prof. Adama Bobrow­skiego w Poli­tech­nice Lubel­skiej gościł prof. Jerome Gold­stein świa­to­wej klasy auto­ry­tet z zakresu rów­nań róż­nicz­ko­wych cząst­ko­wych, teo­rii ope­ra­to­rów, pro­ce­sów sto­cha­stycz­nych i fizyki matematycznej.