Wykład poświęcony Stefanowi Banachowi

3 grud­nia 2013 r. na Wydziale Pod­staw Tech­niki naszej uczelni miał miej­sce
wykład poświę­cony wybit­nemu pol­skiemu mate­ma­ty­kowi, Ste­fa­nowi Bana­chowi.
Wykład wygło­siła, na zapro­sze­nie prof. Adama Bobrow­skiego, sio­strze­nica
S. Bana­cha, pani prof. Monika Waksmundzka-Hajnos. Poni­żej pla­kat i zdję­cia z wykładu.