Dr Adam Gregosiewicz laureatem Nagrody Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki

Nagroda Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki ma na celu promowanie pracy badawczej doktorantów w dziedzinie zastosowań matematyki i jest przyznawana autorom najciekawszych prac doktorskich z matematyki, poświęconych jej zastosowaniom w innych dyscyplinach.

W drugiej ogólnopolskiej edycji konkursu jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Otrzymali je dr Adam Gregosiewicz oraz dr Piotr Knosalla z Uniwersytetu Opolskiego.

Rozprawa dr. Gregosiewicza jest poświęcona m.in. analizie modelu rozwoju populacji komórkowych, w których zmienia się, według pewnej reguły reprodukcyjnej, czas dojrzewania pojedynczych komórek. Przy użyciu metod pochodzących od Lorda Kelvina autor bada zachowanie asymptotyczne tego modelu oraz formułuje ogólne warunki gwarantujące istnienie rozkładu stacjonarnego, to znaczy takiego rozkładu populacji, do którego dążą w czasie wszystkie inne rozkłady. Uzyskane wyniki pozwalają lepiej zrozumieć zależność między zachowaniem populacji komórkowych a regułą reprodukcyjną oraz umożliwiają przeprowadzenie efektywnej analizy numerycznej tego typu modeli.

Rozprawa wyróżnia się jakością, nie tylko z powodu wartościowych wyników matematycznych, ale także sposobu ich prezentacji. Jest ona przykładem, jak należy łączyć precyzję wywodu z intuicjami i interpretacjami przedstawianych wyników. Dr Gregosiewicz stosując zaawansowane metody i narzędzia badawcze, dołożył równocześnie starań, by jego praca była czytelna i zrozumiała. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji na stronie:

https://im.p.lodz.pl/pl/o-nas/konkursy/konkurs-pl-imienia-prof-ledzewicz