Nadanie tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. zw. dr hab. Janowi Kisyńskiemu

W dniu 4 paź­dzier­nika 2013 pod­czas inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kiego 2013/14 Pro­fe­sor zwy­czajny dr hab. Jan Kisyń­ski uchwałą Senatu Poli­tech­niki Lubel­skiej za wybitne osią­gnię­cia naukowe, kształ­ce­nie poko­leń mate­ma­ty­ków oraz pro­mo­wa­nie Uczelni poprzez swoje człon­ko­stwo i aktyw­ność w gre­miach mię­dzy­na­ro­do­wych, kra­jo­wych i regio­nal­nych, otrzy­mał z rąk JM Rek­tora PL prof. dr hab. inż. Pio­tra Kacejki tytuł Hono­ro­wego Pro­fe­sora Poli­tech­niki Lubel­skiej. Pro­fe­sor Jan Kisyń­ski był wie­lo­let­nim Kie­row­ni­kiem Kate­dry Mate­ma­tyki Poli­tech­niki Lubelskiej.

Lau­da­cja wygło­szona przez prof. Adama Bobrowskiego

Syl­wetka Pro­fe­sora Jana Kisyńskiego